کوپلینگ (بوشن) رزوه‌ای pipe coupling

کوپلینگ COUPLING

کوپلینگ نیز یکی از اتصالات پایپینگ بشمار میرود و جهت اتصال لوله های کوچکتر از 2 اینچ مورد استفاده قرار میگیرد . COUPLING ها در سیستم های جوشی (BUTT WELD) مورد مصرف قرار نمیگیرند و فقط کاربرد آنها در سیستم های دنده ای THREAD WELDING و ساکت SOCKET WELDING میباشد .

توضیحات

کوپلینگ COUPLING

کوپلینگ نیز یکی از اتصالات پایپینگ بشمار میرود و جهت اتصال لوله های کوچکتر از 2 اینچ مورد استفاده قرار میگیرد . COUPLING ها در سیستم های جوشی (BUTT WELD) مورد مصرف قرار نمیگیرند و فقط کاربرد آنها در سیستم های دنده ای THREAD WELDING و ساکت SOCKET WELDING میباشد .

با توجه به مورد مصرف کوپلینگ ها به دو دسته نیم بوشن HALF COUPLING و تمام بوشن FULL COUPLING تقسیم میشوند و به کار گرفته میشود . ( در انتهای صفحه شرکت پترو تجهیز کاسپین تصاویر مربوطه را منتشر کرده است . )

نیم بوشن HALF COUPLING :

این نوع اتصالات جهت اتصال پیچی ( دنده ای ) 90 درجه روی لوله ها جهت نصب ابزار دقیق یا جهت نازل های مخازن مورد مصرف قرار میگیرند . حرارت ناشی از جوشکاری میتواند موجب شکنندگی و آسیب رسیدن به رزوه های این اتصال کوتاه گردد و این نوع اتصالات نیاز به شکل دهی دارند .

تمام بوشن FULL COUPLING :

FULL COUPLING ها به نسبت از نظر کاربردی از HALF COUPLING ها بهتر میباشند ، منتهی تمام بوشن نیز جهت نصب نیاز به شکل دهی دارند .از تمام بوشن FULL COUPLING نیز در موارد مورد استفاده HALF COUPLINGمورد استفاده قرار میگیرند.

کوپلینگ ها COUPLING به صورت تبدیلی REDUCE تولید میگردد و درصورتی که از COUPLING ها در سیستم گالوانیزه GALVANIZED استفاده میگردد باید از کوپلینگ های کلاس CLASS 2000# و اگر در کلاس STEAL کار میکنیم از کلاس های کاری API , 3000# , 6000# , 9000# استفاده کنیم .