پرشر سوئیچ

توضیحات

پرشر سوئیچ دانفوس Danfoss از جمله تجهیزات محافظت کننده از سلامت قطعات سیکل تبرید است.  وظیفه این تجهیز خاموش کردن سیستم در صورت کمتر یا بیشتر شدن فشار در نقاط تعیین شده است.