شیر پروانه ای استیل 316 دسته اهرمی صنایع شیر و صنایع غذایی

شیر پروانه ای استیل 316 دسته اهرمی مورذد نیاز در صنایع شیر و غذایی و صنایع وابسته می باشد .در صورت نیاز با بازرگانی ثامن تک تماس حاصل فرمایید.