شیر سوزنی و کشویی OMB با کانکشن ساکت و دنده ایی کلاس 800 – Gate Valve & Globe Valve End:sw – npt

شیر سوزنی و کشویی OMB با کانکشن ساکت و دنده ایی کلاس 800 – Gate Valve & Globe Valve End:sw – npt

توضیحات

شیر سوزنی و کشویی OMB با کانکشن ساکت و دنده ایی کلاس 800 – Gate Valve & Globe Valve End:sw – npt